Visie en waarden

JmeO Family Ministry staat een hoopvolle toekomst voor het volk voor ogen door de opbouw van huwelijk en gezin. Goede huwelijksrelaties zijn een bron van rijkdom voor de betrokkenen. Ze zijn bovendien de basis voor gezonde gezinnen en als zodanig van vitaal belang voor de kwaliteit van samenlevingen.

Family Ministry kan zich vinden in het mission statement van Family Ministries International. Het luidt als volgt:

God verheerlijken door het evangelie te verkondigen aan de onbereikte gezinnen van de wereld en gezinnen terug te brengen naar hun Bijbelse bestemming.

I. Doelen

 1. Gezinnen het evangelie brengen – Het Goede Nieuws verkondigen aan de onbereikte gezinnen wereldwijd. Ons doel is de verlorenen, waar ze ook maar gevonden worden. Speciale aandacht hebben gezinnen die nog geen toegang hebben tot het evangelie.
 2. Gezins- en familieleven herstellen – Herstel brengen aan gebroken individuen en gezinnen en hen helpen terug te keren naar de Bijbelse blauwdruk voor het gezin.
 3. Gezinsleven versterken – Christelijke gezinnen helpen een Bijbelse gezins-levensstijl uit te leven temidden van vijandige, gezinsonvriendelijk omgeving.
 4. Gezinnen trainen – Voorzien in praktische, Bijbelse trainingsmogelijkheden voor individuen en gezinnen die geroepen zijn onder gezinnen te werken.
 5. Gezinnen uitdagen – Gezinnen uitdagen hun rol te herkennen in het volbrengen van de Grote Opdracht.
 6. Gezinnen mobiliseren – Voorzien in mogelijkheden voor gezinnen om deel te nemen in lokale, nationale en internationale outreaches.

II. Strategieën om deze doelen te bereiken, zijn:

 1. Teams van gezinnen in bediening (outreaches naar scholen, King’s Kids, hulpverlening, gebedsreizen enzovoort). Seminars, conferenties, (zomer)kampen.
 2. Ontwikkelingscentra waar bronnen/middelen voor huwelijk, gezin en jongeren beschikbaar zijn.
 3. Centra voor sociale voorzieningen voor gezinnen.
 4. Strategische ontwikkeling van mogelijkheden om gezinnen van een inkomen te voorzien.
 5. Centra/klinieken voor poliklinisch gezinspastoraat.
 6. Centra voor begeleiding met intern verblijf.
 7. Persoonlijke discipelschaps- en mentoringprogramma’s (individuen/koppels/kleine groepen).
 8. Trainingsprogramma’s (F-DTS, FMS, FTS, BLS, LTS enzovoort).
 9. Samenwerking met lokale kerken, JmeO-bases, instanties en bedieningen.
 10. Bevordering van Bijbelse gezinswaarden in onderwijs, openbaar beleid en burgerlijke wetgeving.

III. Waarden Family Ministries JmeO

Fundamentele waarden JmeO

De fundamentele waarden van Jeugd met een Opdracht geven uitdrukking aan wat wij geloven, gekoppeld aan specifieke aanwijzingen die God gaf sinds de oprichting van JmeO in 1960.  Deze gezamenlijke overtuigingen en waarden zijn de leidende principes voor de afgelopen en toekomstige groei van onze organisatie. Sommige gelden algemeen, voor alle christenen overal; andere zijn kenmerkend voor Jeugd met een Opdracht. De combinatie van deze overtuigingen en waarden bepalen de unieke familiekenmerken van JmeO – ons ‘dna’. We houden deze waarden in ere. Ze bepalen wie we zijn, hoe we leven en hoe we besluiten nemen.

Een van de fundamentele waarden die JmeO erkent, is de waarden van het gezin. JmeO’s toewijding aan het gezin is vastgelegd in het document onder de naam Fundamentele Waarden van Jeugd met een Opdracht. Waarde nummer 15 daarin zegt het volgende:

JmeO onderschrijft het belang van gezinnen die God gezamenlijk in zending dienen, dus niet slechts de vader en/of de moeder. We moedigen de ontwikkeling van sterke en gezonde gezinseenheden toe, waarin alle gezinsleden de roeping tot zending delen en met hun gaven op unieke en aanvullende manieren daaraan bijdragen.

Specifieke waarden JmeO Family Ministries

 1. We onderschrijven dat het Bijbelse model van het gezinsleven wordt gezien in de Godheid. Het antwoord op de vraag ‘Wat is een gezin?’ moet worden gevonden in het antwoord op de vraag ‘Wat zijn de aard en het karakter van de God die we dienen?’ Genesis 1:27-28.
 2. We onderschrijven dat gezinswaarden en –principes niet moeten worden toegevoegd aan of beperkt door een bepaalde cultuur of historische periode. Psalm 145:13, Hebreeën 13:8, Jacobus 1:17.
 3. We onderschrijven dat het gezin de primaire plaats is voor discipelschap, training en karakterontwikkeling. Deuteronomium 6:4-9, Efeziërs 6:4, Spreuken 1:7, Genesis 18:19.
 4. We onderschrijven dat het gezin een sleutelfunctie heeft in het bereiken van culturen en bevolkingsgroepen. Mattheüs 28:19-20, Maleachi 4:6, Handelingen 16:31.
 5. We onderschrijven dat de kracht van een land verband houdt met de integriteit van het gezin. Maleachi 4:6.
 6. We onderschrijven dat het gezin bewezen broedplaats is voor bediening en leiderschap in de kerk. 1 Timotheüs 3:4-5, 2 Timotheüs 3:14-15.
 7. We onderschrijven de noodzaak van vestiging van Bijbelse gezinsmodellen over de hele wereld. Mattheüs 5:14-16, Johannes 13:34-35.
 8. We onderschrijven het Bijbelse ideaal van huwelijk als een levenslang verbond tussen man en vrouw. Genesis 2:23-24, Mattheüs 19:4-6.
 9. We onderschrijven de waarde van het individu als onderdeel van het gezin, zowel als onderdeel van het kerngezin, als het wijdere gezin, danwel het vervangende gezin. Genesis 2:18, Psalm 68:6.
 10. We onderschrijven de noodzaak van onderwijs van Bijbelse gezinswaarden in het opvoeding en onderwijs. Spreuken 22:6.
 11. We onderschrijven de noodzaak gezinnen te mobiliseren om actief deel te nemen in het vervullen van de Grote Opdracht. Mattheüs 28:19-20.

Neem voor aanvullende informatie contact op met: YWAM Family Ministries International: ywam-fmi.org